เมนูหลัก

บทความ

คู่มือการใช้งาน

Download

รับเรื่องร้องทุกข์

ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
:: หน้าที่ความรับผิดชอบ ::

          กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและกำหนดเครือข่ายสารสนเทศ
กำกับดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  กำกับดูแลข้อมูลข่าวสารผ่านหน้า Web page
และพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูล  แบ่งออกเป็น 2  กลุ่มงาน คือ
 กลุ่มงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
           มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การจัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม  กำหนดมาตรฐาน
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ  กำหนดระบบการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 เพื่อให้เหมาะสมที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  วางแผนและพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับสภาพการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการภายในองค์กร  และการให้บริการประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  กำหนดนโยบายเครือข่ายในองค์กร การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายกำกับดูแล รักษา
ระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
 กลุ่มระบบการสื่อสารข้อมู
          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาระบบการสื่อสารในส่วนที่เป็น Website และ e-mail 
หรือระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริหารจัดการ และ
การประชาสัมพันธ์องค์กร พัฒนา Website ให้เป็นเส้นทางการสื่อสารให้รองรับกับนโยบายรัฐและทิศทางของกรม
อำนวยการให้แต่ละหน่วยงานสามารถสร้างระบบการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอก
รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ E-mail และ Website 

 

 
 
 

 

Copyright 2008 by Computer Network Section
กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200